ALGEMENE VOORWAARDEN

Betalingsvoorwaarden:

Onze diensten zijn betaalbaar binnen veertien kalenderdagen na datum van de factuur. Bij gebrek aan betaling van de factuur zult u tweemaal een betalingsherinnering ontvangen. Indien hierop geen respons of betaling volgt, zal 6 weken na verloop van de betalingstermijn een aangetekende zending worden verstuurd waarbij Just-Inn eenzijdig de afgesloten overeenkomst kan opzeggen en wordt er een nalatigheidsintrest van 30% aangerekend op het volledig gefactureerde bedrag.

Een bestelling is slechts bindend en definitief na ontvangst van de betaling van de opstartkost. Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.

Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde betalingsvoorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum aan ons overgemaakt worden, in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn dertig kalenderdagen.

Al onze documenten en overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst, zullen definitief beslecht worden door arbitrage. De partijen zullen de arbitrage laten voeren krachtens het Procedure-Reglement van CEDIRES, door een scheidsgerecht aangeduid overeenkomstig het Procedure-Reglement van CEDIRES (www.cedires.be). Het scheidsgerecht zal samengesteld zijn uit één arbiter. De plaats van de arbitrage is Brussel. De taal van de arbitrage is het Nederlands. De toepasselijke rechtsregels.